Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

Στη πανήγυρη της Αγίας Παρασκευής στην Αρναία

Εορτάστηκε και φέτος  με τη συμμετοχή χιλιάδων επισκεπτών η πανήγυρη της Αγίας Παρασκευής στην Αρναία.
Κάτω από ιδανικές καιρικές συνθήκες ο κόσμος είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί το ομώνυμο εξωκλήσι, να γευθεί το κουρμπάνι που πρόσφερε η εκκλησιαστική επιτροπή αλλά και να διασκεδάσει με Λαϊκές βραδιές που οργάνωσαν ο σύλλογος Επαγγελματοβιοτεχνών με τον σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου. 

Η εορταστική εβδομάδα άνοιξε από την χορωδία Αρναίας που με την αιγίδα του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου, παρουσίασε στην γειτονιά των Μουσείων την εκδήλωση με τίτλο "Μάνα μ' φίλοι μας ήρθανε", όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την δισκογραφική της δουλειά των 8 CDs, με την καταγραφή της παραδοσιακής μουσικής κληρονομιάς της Αρναίας.

Ευχόμαστε να έχουμε Υγεία και να ξαναβρεθούμε να γιορτάσουμε του χρόνου την τοπική Πανήγυρη.

Επιμέλεια Ρεπορτάζ-φωτογραφίες: Στέλιος Ρήγας


Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

Ένα πανηγύρι από άλλη εποχή (Αγία Παρασκευή Αρναίας, 1930) Εφημερίδα: Μακεδονία

Εφημερίδα: Μακεδονία
Τεύχος: 6499
Ημερομηνία: 20 Αυγούστου 1930

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΑ
Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΕΙΛΚΥΣΕ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ
ΑΡΝΑΙΑ, 6 - Το περασμένο Σάββατο η Αρναία (Λιαρίγκοβη) ήγε την πανηγυρικήν της εορτήν. Την εορτήν της Αγίας Παρασκευής, η οποία δια την Αρναίαν λαμβάνει την μορφήν γενικής πανηγύρεως των Μαδεμοχωρίων εις τον ναόν της Αγίας Παρασκευής, την οποίαν οι Αρνιώτες εφρόντισαν να τοποθετήσουν εις μίαν θαυμασίαν τοποθεσίαν, μέσα εις δάσος από δρυς περιβαλλόμενον από ολοπράσινα λειβάδια. Η φήμη λοιπόν της πανηγύρεως αυτής και η ανάγκη όπως απομακρινθώμεν δι' ολίγας έστω ημέρας του Πολυγύρου, ο οποίος οπωσδήποτε καλός και αν είναι είνε δια τους ξένους, καταντά ανιαρός δι' ημάς τους Πολυγυρινούς, μας έκαμε να λάβωμεν τον προς την Αρναίαν ανήφορον. Εξάωρον ταξείδιον δια μουλαριού, δεν είναι και τόσον ευχάριστον αυτήν μάλιστα την εποχήν υπό τον καυστικόν ήλιον, αλλ' όταν πρόκειται να ταξιδεύση τις από τον Πολύγυρον δια την Αρναίαν δεν φοβείται και πολύ τον ήλιον, παρά μόνον δια μίαν ώραν, μέχρις ότου ανέλθη από του Πολυγύρου υψ. 535 μέχρι της κορυφογραμμής υψ. 850. Εκείθεν μέχρι της Αρναίας, βαίνει υπό σκιάν, δια μέσου του απεράντου δάσους του Χολομώντος, το οποίον μέχρι μεν της κορυφής του Χολομώντος αποτελείται κατά το πλείστον από πλατυκλώνους δρυς εκείθεν δε μέχρι της Αρναίας από πανυψήλους οξυές. 

Από καιρού εις καιρόν, όπου διανοίγεται ελεύθερος ορίζων, ιστάμεθα και αποθαυμάζομεν τον ωραίον διαμελισμόν και την ποικίλην φύσιν της Χαλκιδικής. Φαίνεται όλη ως εν' αναγλύφω, ιδιαιτέρως μάλιστα από την θέσιν Καραούληπαρά την κορυφήν του Χολομώντος. Πριν η φθάσωμεν εκεί παρά την θέσιν"Καδής" της Λοκόβης, συναντώμεν τα κόκκινα σημάδια της οροθετήσεως της υπό κατασκευήν οδού Παλαιοκάστρου - Αρναίας.
Τα σημάδια αυτά συναντώμεν συχνά να ακολουθούν τον ήδη μουλαρόδρομον μέχρι της Αρναίας και φανταζόμεθα εκτός της χρησιμότητος και την ωραιότητα του δρόμου αυτού, αν ποτέ πραγματοποιηθή αυτό το όνειρόν μας.
Έξαφνα στον κατήφορο που ακολουθούσαμε επί δίωρον αφού διήλθομεν κατά 20 μόνον μέτρα κάτωθεν της κορυφής του Χολομώντος υψ. 1042, και την στιγμήν που ο ήλιος εχρύσωνε τα γύρω του συννεφάκια με τες τελευταίες αχτίδες του, επρόβαλε το καμπαναριό της Αρναίας και αμέσως το προς την κοιλάδα εν μέσω των κήπων νέον και μεγαλοπρεπέστατον κτίριον  "Τα Εκπαιδευτήρια Αρναίας", και τα ποικιλόχρωμα σπίτια της κωμοπόλεως. Κατερχόμενοι αποτόμως φθάνουμε τα πρώτα σπίτια και εξακολουθούμε να κατερχόμεθα, διότι η Αρναία είναι εκτισμένη εις την βορείαν πλαγιάν του Χολομώντος, των κάτω απλούται ευρεία και ολοπράσινη από τα λειβάδια κοιλάς, εις το βάθος της οποίας διακρίνονται δύο άλλα χωριά, το Παλαιοχώρι και το Νεοχώρι.
Η αγορά της Αρναίας πλήθουσα κατά την ώραν εκείνην τόσον από τους νοικοκυραίους που εφρόντιζαν να προμηθευθούν τα της αυριανής πανηγύρεως, όσον και από τους ανυπομόνους πανηγυριστάς οι οποίοι εώρταζον τα προεόρτια.
Είχαν άλλως τε προσέλθη τα βιολιά και τα κλαρίνα όλων των περιχώρων, ακόμη και μια πάντα από ζουρνάδες και νταούλια, και ηλέκτριζον την νεολαίαν. Η δε νεολαία της Αρναίας φαίνεται αρκετά ζωηρά και πολυπληθής. Είχον επίσης συνέλθη λόγω της πανηγύρεως και όλοι οι ξενιτευμένοι αφ' ενός και αφ' ετέρου κατά το τελευταίον δεκαήμερον είχε διαμοιρασθή εις τους Αρνιώτας από την πώλησιν των διπλασιασθέντων και τετραπλασιασθέντων εν πολλοίς μελισσιών των, κατά την εφετεινίν μελισσοχρονιά, πλέον του ενός εκατομμυρίου δρχ. καθ' όσον η μελισσοκομία των Αρνιωτών είναι ακμαία, αφού και σύνδεσμον μελισσοτρόφων διατηρούσι, και αποτελεί μίαν των κυριωτέρων προσοδοφόρων πηγών, μετά της εξ' ίσου ανεπτυγμένης κτηνοτροφίας. Και οι μικροεπαγγελματίαι της όμως και λοιποί μη ιδιοκτήται της Αρναίας, δεν κάθηνται με εσταυρωμένας τας χείρας, αλλά εργάζωνται και ξενιτεύωνται είτε δια να πωλήσουν τα προϊόντα των, υποδήματα ή φλοκάτες κάπες, ή δια να εύρουν εργασίαν κανένα εμπόριον του ποδαριού. Και έτσι φαίνεται τουλάχιστον ότι δεν δυσκολεύονται όσον άλλοι κατά την δύσκολη αυτή χρονιά.
Στα καφενεία δεν ευρίσκει κανείς κάθισμα και η φαρμακερή μουντοβίνα, το απόσταγμα των απολειμμάτων του μέλιτος, φουτώνει τα μυαλά των και ξεχνούν τα βάσανά των.
Ο πανζουρλισμός με τον φιλότιμον συναγωνισμόν των βιολιστών στο λίγωμα του δοξαριού, τον εύθυμον ήχον του ζουρνά και τον γδούπον του νταουλιού, εξακολουθεί μέχρι των πρωϊνών ωρών.
Εν ημιεγρηγόρσει ακόμη διατελούντες ακούομεν το χαρμόσυνον άγγελμα της πανηγύρεως, την αρμονικήν μουσικήν των συντονισμένων καμπανών και καμπανελίων (sic) της εκκλησίας, υφ' ενός και μόνον πληττομένων ειδικώς παρά τω Αγίω Όρει ασκηθέντος, που μας προκαλεί την εντύπωσιν ότι ευρισκόμεθα εν αυτώ. Ανθυμούμεθα όμως ότι ευρισκόμεθα εν αρμονία, η οποία είναι η έδρα του Μητροπολίτου Ιερισσού και Αγίου Όρους1. Το πρώτον αυτό χαρμόσυνον άγγελμα ήτο το εωθινόν εγερτήριον και αι μπάντες των μουσικών μαζύ με τις οικογενειακές συντροφιές αρχίζουν να κατέρχωνται προς την αγίαν Παρασκευήν. Διερχόμεθα παρά τα μεγαλοπρεπή εκπαιδευτήρια Αρναίας τα οποία όμως, όπως παρατηρούμεν εκ του πλησίον, είνε κενά ακόμη εις το εσωτερικόν. Μας λέγουν ότι εξοδεύθησαν μέχρι τούδε περί τα 1.500.000 δραχ. και ήδη εξακολουθούν μετ' επιμελείας να στιλβώνουσι τα αγκωνάρια δια την ωραιοτέραν σημασίαν δια την εξωτερικήν εμφάνισιν των εκπαιδευτηρίων των, και φοβούμεθα μήπως εξαντληθούν οι πόροι των ως προς τον εσωτερικόν και τον μετέπειτα στολισμόν αυτών.
Μολονότι δεν φανταζόμεθα ότι το Κράτος θα τους εγκαταλείψει εις την ευγενή και ωραίαν αυτήν προσπάθειαν, νομίζομεν ότι ζωηρότερον θα ενδιαφερθή και τούτο, αν αυτοί ούτοι οι Αρνιώται και προς το συμφέρον αυτών και ολοκλήρου της Χαλκιδικής, προέτειναν προς το Κράτος να χρησιμοποιήση τα τόσον μεγαλοπρεπή εκπαιδευτήριά των, αντί του ατελούς ημιγυμνασίου των, δια την ίδρυσιν και λειτουργίαν μιας δενδροκομικής, μελισσοκομικής και κτηνοτροφικής σχολής. Υποθέτομεν ότι πας τις αντιλαμβανόμενος την σημασίαν μιας τοιαύτης ειδικευμένης σχολής δι' ολόκληρον την Χαλκιδικήν, ιδιαιτέρως δε οι φιλοπρόοδοι και ενεργητικοί Αρνιώται οι οποίοι αν ενστερνισθούν μιας τοιαύτης ιδέας δεν αμφιβάλλομεν ότι θα την πραγματοποιήσουν, καθ' όσον άλλως τε υποθέτομεν ότι θα έχουν την πρόθυμον υποστήριξιν του Κράτους και παντός αντιλαμβανομένου την χρησιμότητα μιας τοιαύτης σχολής.
Με την συζήτηση αυτήν φθάνωμεν εις ωραιότατον τοπείον της πανηγύρεως. Γύρωθεν νεαρόν και καθαρισμένον δάσος εκ δρυών περικλείον ευρύτατον και καταπράσινον λειβάδιον εις το μέσον του οποίου η εκκλησία της Αγίας.
Οικογενειακές συντροφιές ξαπλωμένες κάτω απ' την παχείαν σκιάν, οι ψιλικατζήδες κάμουν χρυσές δουλιές και εις το καφενείον συναγωνίζονται δια καρέκλες όσοι θέλουν να μη λερώσουν τα γιορτινά των από την πρασινάδα.
Τα αυτοκίνητα πηγαινοέρχωνται μεταφέροντα πανηγυριστάς από τα πέριξ χωρία, τα οποία ιφιλοτιμήθησαν, όπως, δια προσωπικής εργασίας, κατασκευάσουν δρόμους ίνα επικοινωνούν δι' αυτοκινήτου τουλάχιστον όταν δεν βρέχει. Το ίδιο άλλως τε έκαμεν και η Αρναία και με την προσωπικήν εργασίαν των κατοίκων της τη επικουρία και των κατοίκων του Στανού, συνεδέθη δια οπωσδήποτε βατού δι' αυτοκινήτου δρόμου με την Κοκκαλού και εκείθεν με την Θεσσαλονίκην. Αναμφιβόλως όμως ο δρόμος αυτός είναι μακρός και κοπιώδης, διαρκείας πέντε ωρών, αλλ' οπωσδήποτε εξυπηρετείται επί του παρόντος τόσον την Αρναίαν όσον και τα χωρία Στανόν, Παλαιοχώριον, Νεοχώριον, Στάγειρα, Στρατονίκην και Μεγάλην Παναγίαν.
Βεβαίως ο πόθος όλων αυτών των χωριών και των άλλων απροσίτων Μαδεμοχωρίων είναι ο υπό κατασκευήν δρόμος Παλαιοκάστρου - Αρναίας - Ιερισσού, ο οποίος και συντομώτερος θα είναι κατά πολύ ωραιότερος. Τόση όμως είναι η δυσπιστία προς το Κράτος, ώστε μας λέγουν "να δούμε και δεν θα πιστεύσουμε". Ας φροντίση λοιπόν το Κράτος να διαλύση το ταχύτερον αυτήν την δυσπιστίαν των καλών αυτών πολιτών του.
Παρ' όλην όμως την εφετεινήν κίνησιν οι παλαιότεροι δεν μένουν ευχαριστημένοι και μας διηγούνται την μεγαλοπρέπειαν και τον συναγερμόν της πανηγύρεως της Αγίας Παρασκευής κατά τα παλαιότερα χρόνια οπότε δεν εγνώριζον μεν το αυτοκίνητον, αλλ' ο ενθουσιασμός, η πίστις και η τσέπη των Αρνιωτών όσον και των περιοίκων, ευρίσκοντο εν ακμή. Τότε πλην των άλλων και αγωνίσματα διάφορα ελάμβανον χώραν, η πάλη, το άλμα και αι ιπποδρομίαι εις τους εκτεταμένους λειμώνας. Τώρα όμως τόσον η οικονομική δυσπραγία όσον και η μόδα παρήλλαξαν τα συμβαίνοντα, και τα αγωνίσματα επίσης αντικατεστάθησαν υπό του αγωνίσματος της μόδας, του ποδοσφαίρου εις το οποίον οι Αρνιώτες επεδόθησαν με ζήλον και έχουν να επιδείξουν μίαν καλήν ομάδα.
Μόλα ταύτα δι' ημάς τόσον η κίνησις της πανηγύρεως όσον και η εν γένει κίνησις της Αρναίας υπήρξεν άκρως εντυπωσιακή. Η Αρναία άλλως τε αποτελεί ουσιαστικώς το κέντρον της γεννήσεως του Μαδεμοχωρίου και τώρα μάλιστα μετά την εγκατάστασιν εν αυτώ Οικονομ. Εφορείας και Ταμείου παρουσιάζει ικανοποιητικήν κίνησιν και εξυπηρετεί αρκούντως τα περί αυτήν χωρία.
Πάντως η έλλειψις συγκοινωνιών και οικονομικών δεσμών προς τον Πολύγυρον τους προκαλεί μεγάλην δυσφορίαν όταν αναγκάζωνται να επισκεφθούν αυτόν.
Ομολογούσιν όμως την υπεροχήν του Πολυγύρου, ιδία ως προς την εμφάνισιν αυτού, παραπονούμενοι κατά του Προέδρου των δια την δήθεν αδράνειάν του, χωρίς να υπολογίζωνται και την πενίαν της κοινότητός των. Πάντως όμως μία καλυτέρα διοίκησις και συστηματικωτέρα παρόρμησις των Αρνιωτών αλλά και ποια τις φορολογική επιβάρυνσις αυτών, θα είνε δυνατόν να μεταμορφώσωσι ταχέως την Αρναίαν, διότι οι Αρνιώται είνε υπερήφανοι και πρόθυμοι δια το κοινόν συμφέρον των.

Αρ. Καραγιάννης

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

Στη γειτονιά των Μουσείων Αρναίας - ¨Μάναμ΄ φίλοι μας ήρθανε¨

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην πλατεία των Μουσείων της Αρναίας η εκδήλωση με τίτλο "Μάναμ' φίλοι μας ήρθανε" από την χορωδία Αρναίας, που ήταν ενταγμένη στα ¨Αριστοτέλεια 2015¨ του Δήμου Αριστοτέλη.
 Με αφορμή την συμπλήρωση 30 ετών από την ίδρυση της Χορωδίας Αρναίας και έχοντας ως βασικό στόχο τη διάσωση και διάδοση των δημοτικών τραγουδιών του τόπου μας, μια ομάδα συμπατριωτών μας  με επικεφαλείς τους Βασίλη Η. Κοκκαλιάρη και Στέργιο Καραστέργιο και με την συμπαράσταση του Δήμου Αριστοτέλη το 2013,  προχώρησαν στην έκδοση 8 ηχητικών δίσκων cd  μέσα σε μία καλαίσθητη κασετίνα με πληροφορίες και φωτογραφίες από την μουσική κληρονομιά της Αρναίας, με ηχογραφήσεις από την δεκαετία του 1960 έως και σήμερα.
Αυτή τη δουλειά παρουσίασαν τα μέλη της Χορωδίας μας.  Κάτω από το φως του φεγγαριού μελωδίες παλιές του τόπου μας πλημμύρησαν τα στενά σοκάκια της γραφικής κωμόπολής μας.

Επιμέλεια ρεπορτάζ, φωτο, βίντεο: Στέλιος Ρήγας

Δείτε στη συνέχεια φωτογραφίες από την εκδήλωση ΕΔΩ

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Εκδηλώσεις για την πανήγυρη της Αγίας Παρασκευής


Ενημερωθείτε για εκδηλώσεις που πραγματοποιούν Σύλλογοι της Αρναίας, ενόψει της πανήγυρης της Αγίας Παρασκευής


Επιμέλεια ανάρτησης  Στέλιος Ρήγας

Το νέο τεύχος (107), Απριλίου-Ιουνίου 2015, του περιοδικού ¨ΑΡΝΑΙΑ¨

Το νέο τεύχος (107), Απριλίου-Ιουνίου 2015, του περιοδικού  ¨ΑΡΝΑΙΑ¨.

Θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες το νέο τεύχος (107), Απριλίου-Ιουνίου 2015, το περιοδικό ¨ΑΡΝΑΙΑ¨ που εκδίδει ο συμπατριώτης μας Φιλόλογος – Θεολόγος Δημήτριος Θ. Κύρου.
¨Ξεφυλλίστε¨ ηλεκτρονικά την τριμηνιαία περιοδική έκδοση ιστορικής – αρχαιολογικής και λαογραφικής ενημέρωσης και καταγραφής, μέσα από το blog των ¨ΑΝΤΙΛΑΛΩΝ της ΑΡΝΑΙΑΣ¨, με πληθώρα θεμάτων σχετικά με την Κωμόπολή μας.  
Στην αριστερή μπάρα των ¨ΑΝΤΙΛΑΛΩΝ¨ υπάρχει σε μόνιμη βάση, διαθέσιμο για ανάγνωση το τρέχον τεύχος της ¨ΑΡΝΑΙΑΣ¨

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015

Ένας χρόνος ηχηρής σιωπής (του Στέφανου Βογιατζή)

Πέρασε ένας χρόνος από τότε που η ψυχή του φίλου καθηγητή Αστέριου Κατσαμούρη ξεκίνησε για το στερνό ταξίδι, αυτό που κάποιοι το λένε κάθοδο στον «Άδη» και άλλοι άνοδο στον «Ουρανό». Πάντα το ανεξήγητο προκαλούσε το έντονο και έντρομο ενδιαφέρον των ανθρώπων και διαχρονικά πολλά έχουν γραφεί. Η ελληνική μυθολογία περιέχει ανεξίτηλες στο χρόνο ιστορίες για τον κάτω κόσμο και την ιδεατή ανθρωπόμορφη δύναμη, τον Πλούτωνα, που κυβερνούσε αυτόν τον χώρο. Αργότερα, οι Ρωμαίοι τον αποκάλεσαν Πλούτο. ΄Ομως, ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου, αναφέρει ότι κατά την Κάθοδο του Χριστού στον Άδη, πήρε τις ψυχές των νεκρών που πίστεψαν σε Αυτόν και τις έφερε στον τόπο όπου πηγαίνουν τώρα, τόπο που τον ονομάζουμε Ουρανό.
Στέργιο,
Όπου και να είσαι θα λάμπεις. Θα λάμπεις όπως έλαμπες και στη ζωή σου ολόκληρη. Από το ξεκίνημα, τα παιδικά παιχνίδια, τις ζαβολιές, τις επιδόσεις, τα γράμματα, τις σπουδές, την εξειδίκευση, τη διαμόρφωση της πρώιμης σκέψης, το Χάρβαρντ και το Γενικό Νοσοκομείο Μασαχουσέτης, τη δημιουργία της πρώτης Πανεπιστημιακής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής στην Ελλάδα στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη συνέχεια μετά από αγώνες, ανερμάτιστους αγώνες, με αυτό που αποκαλούμε «κατεστημένο», έλαμψες στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ, κοντά στον τόπο που γεννήθηκες την Αρναία που αγάπησες όσο λίγοι.
Εκεί στη γενέτειρα έκτισες το δικό σου φιλόξενο παραδοσιακό «κάστρο» για να το μοιράζεσαι με φίλους πολλούς. Ήσουν το καμάρι των συμμαθητών σου και το πρόσωπο αναφοράς στο επιστημονικό πεδίον σου. Αρνήθηκες να ενταχθείς στο φαύλο κύκλο των «δήθεν», που εμείς τους εντάσσουμε στο «κατεστημένο». Είχες με το μέρος σου σημαντικούς πιστούς φίλους και συνεργάτες, αλλά και όλους εκείνους που γιάτρεψες και σε λάτρεψαν. Προσπάθησες επίμονα να προσφέρεις σπουδαίο έργο στην υγεία και την παιδεία και τα «έβαζες» με όλους όσους αντιστεκόταν στη υγιή ανάπτυξη των σημαντικών αυτών τομέων της κοινωνίας. Εξέφρασες, χωρίς φοβίες, θαρραλέες απόψεις σε τηλεοπτικές εμφανίσεις και άρθρα στον Τύπο. Δεν παρέλειψες να προβάλεις πολιτισμό, τις γνήσιες πολιτιστικές αξίες, αλλά και να ξεδιπλώνεις απλόχερα την παραδοσιακή φιλοξενία της γενέτειρας. Κατάφερες να ξεπεράσεις τις αγκυλώσεις της αναχρονιστικής ελληνικής «κουλτούρας» που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Το επαγγελματικό και το πνευματικό σου χάρισμα αποφάσισες να τα μετατρέψεις σε κοινωνική προσφορά με την ανάμειξη στην πολιτική στις τελευταίες ευρωεκλογές.
Ο κόσμος της Αρναίας μοιάζει να έχει αδειάσει από ανθρώπους. Σου μίλησα, όταν ήρθα και λίγο πριν φύγω την τελευταία φορά. Απάντηση δεν μου έδωσες. Έφυγα και δεν πήρα απάντηση στο βασανιστικό ερώτημα. Πως εσύ που γιάτρεψες τόσους πολλούς ανθρώπους δεν  φρόντισες τον εαυτό σου; Το συζητάμε με τους φίλους μας και δεν βρίσκουμε λογική απάντηση. Σκοπεύω να σε ξαναρωτήσω, ίσως για πολλοστή φορά, αν και τώρα πλέον άρχισα να πιστεύω ότι το ερώτημά μου αυτό θα μείνει αναπάντητο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Λες να είναι αληθινές οι δοξασίες που πίστευαν οι πρόγονοί μας, πως κάποιοι επέστρεψαν από το βασίλειο του Άδη στη γη;

Όχι Στέργιο,

Δεν είσαι στον Άδη, αλλά εκεί ψηλά στον Ουρανό, που ο Χριστός οδήγησε τις ψυχές των ανθρώπων. Εκεί θα είναι ο τόπος που γρήγορα ή αργά θα συναντηθούμε για να λύσεις το γρίφο που σαν κόμβο με πνίγει μέσα μου.

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 4η Ιππική συνάντηση στην Αρναία από τον ¨ΚΕΝΤΑΥΡΟ¨

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 26, 27 και 28 Ιουνίου στο άλσος της Αγίας Παρασκευής, η 4η Ιππική συνάντηση, από τον Ιππικό όμιλο Αρναίας ¨ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ¨
Η Εκδήλωση περιελάμβανε πορείες Ιππέων με τα άλογά τους στον καταπράσινο Χολομώντα, Λαϊκό γλέντι  με ζωντανή ορχήστρα και επιδείξεις.
Τα μικρά παιδιά είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά τα άλογα, να φωτογραφηθούν μαζί τους, αλλά και να τα ιππεύσουν.
Όλοι μαζί αναχωρώντας την Κυριακή το απόγευμα, έδωσαν ραντεβού για του χρόνου την ίδια περίπου περίοδο στην 5η Ιππική συνάντηση.
Το Δ.Σ. της Πολιτιστικής και Επιμορφωτικής Εταιρείας Αρναίας συγχαίρει τον Ιππικό Όμιλο για την άρτια διοργάνωση του τριημέρου.


Επιμέλεια ανάρτησηςΣτέλιος Ρήγας

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση ΕΔΩ